Tietosuojaseloste

TIETOSUOJA-ASETUKSEN 30 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE
ASIAKASREKISTERISTÄ

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

OIT isännöinti Oy
Y-tunnus: 0494432-4
Alasintie 10 E, 90400 Oulu

2.Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä tai haluat käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä, ota yhteyttä yhteyshenkilöön:

Sarita Turpeinen 0841525000
Jukka Niemelä 0841525000

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

OIT isännöinti Oy käsittelee henkilötietoja asiakkaan ja
rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Lisäksi rekisterinpitäjä voi kerätä potentiaalisista asiakkaista tietoja myynti- ja markkinointitarkoitusta varten.
Tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin, asiakaskyselyihin ja muihin vastaaviin markkinointitoimiin. Käsittelyperusteena on tällöin OIT isännöinti Oy:n oikeutettu etu tai rekisteröidyn antama suostumus.

Henkilötietoja käsitellään palveluiden toteutuksen ja ylläpidon mahdollistamiseksi ja kehittämiseksi OIT isännöinti Oy:n toiminnassa.

Rekisteriin kerätään ainoastaan tietoja, jotka ovat tarpeen palveluiden tarjoamisen ja lain edellyttämien toimintojen kannalta. Rekisteriin tietoja kerättäessä noudatetaan tietosuoja-asetuksen 5 artiklan mukaisia henkilötietojen käsittelyä koskevia periaatteita.

4. Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Henkilötietorekisteriin kerätyt henkilötiedot ovat rekisteröidyn antamia tietoja tai palveluiden käytöstä muodostettuja tietoja.
Henkilötietorekisteri voi pitää sisällään seuraavia henkilötietoja:

a) koko nimi,
b) henkilötunnus tai syntymäaika
c) yhteystiedot (muun muassa sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka)
d) tilinumero,
e) asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön nimi ja huoneiston tunnus,
f) erilaiset asiakassuhteeseen ja sen hoitamiseen liittyvät tiedot,
g) lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen edellyttämät tiedot,
h) tuotteiden ja palveluiden käyttöön liittyvät tiedot

5. Tietojen luovutukset ja siirrot

OIT isännöinti Oy voi luovuttaa rekisteröidyn henkilötietoja konsernin sisällä.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös perintätoimistolle saatavien perimiseksi. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa pyynnöstä viranomaisille. Myös oikeudellisen vaatimuksen esittäminen tai sellaista vastaan puolustautuminen saattaa edellyttää henkilötietojen luovuttamista esimerkiksi oikeudelliselle neuvojalle tai vakuutusyhtiölle.

Rekisteröidyn henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä Euroopan unionin (”EU”) tai Euroopan talousalueen (”ETA”) ulkopuolelle.

6. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja vähintään asiakassuhteen keston ajan. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytysaika riippuu tiedosta ja sen kestosta.
Esimerkiksi tuntemistietoja säilytetään 5 vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Potentiaalisten asiakkaiden tietoja säilytetään pääosin 6 kk. Annetut tarjoukset niiden sisältämine henkilötietoineen säilytetään niin kauan, kuin on tarjousprosessin kannalta tarpeen.

Rekisteriin kirjattavat henkilötiedot poistetaan, kun henkilötietojen säilyttämiselle ei ole enää laillista perustetta.

7. Rekisterin suojaus

Rekisteri on salasanojen takana, suojatussa tiedostossa. Niitä voi käyttää ainoastaan yrityksen johtoryhmä tai siihen valtuutettu henkilö.

Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt. OIT isännöinti Oy:n tiloissa, joissa tietoja käsitellään ja säilytetään, voi liikkua vain tietojen käyttämiseen oikeutettu henkilökunta.